Sofinanciranje

Naziv aktivnosti: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni (podukrep 16.4).

Vodilni partner partnerstva na projektu ”(Samo)Oskrbimo Ljubljano”, podjetje Kavarna Tiskarna d.o.o., je vzpostavitev najema programske opreme za spletno skupnostno naročanje in za zagon projekta ”(Samo)Oskrbimo Ljubljano” prejel sredstva iz naslova podukrepa 16.4. »Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Več o projektu (SAMO)OSKRBIMO LJUBLJANO

Namen projekta je vzpostavitev in izvedba sodelovanja med slovenskimi pridelovalci kmetijskih proizvodov in posrednikom podjetjem Kavarna Tiskarna d.o.o., ki izvaja odkup in prodajo proizvodov končnim potrošnikom. Projekt ima namen:

- pomagati slovenskemu kmetu pri prodaji,
- pomagati slovenskemu potrošniku do cenovno dostopne kakovostne ekološke in lokalno pridelane hrane,
- povečati samooskrbo in privabljati mlade na področje zdrave prehrane,
- ubrati najkrajšo možno dobavno verigo,
- zmanjšati mobilnost, tako da bi bila transportna pot ponudnikov in kupcev najkrajša.

Projekt omogoča horizontalno in vertikalno sodelovanje kmetijskih pridelovalcev in njihovem povezovanju z ostalimi členi kratkih živilskih verig. Projektno partnerstvo v projektu ”(Samo)Oskrbimo Ljubljano” sestavlja petindvajset partnerjev. Poleg vodilnega partnerja je v projekt vključenih še 24 partnerskih kmetij, ki imajo v projektu vlogo dobaviteljev proizvodov.

Ostali člani partnerstva poleg vodilnega partnerja podjetja Kavarna Tiskarna d.o.o. so:

1. Janez Jelčič
2. Romana Jarc Sečnik
3. Tomaž Prebil
4. Matjaž Turinek s.p.
5. Bogdan Drožina
6. Klavdija Šorli
7. Jožefa Mehak
8. Vida Urbanček Kešnar
9. Jože Kropivšek
10. Maja Reja
11. Franc Češarek
12. Janez Novak
13. Primož Krišelj
14. Franc Logar
15. ZELENI HIT, d.o.o.
16. Dane Podmenik Adam
17. Janko Jenko
18. Romana Rejc
19. Peter Cerkvenik
20. Anita Ana Pestator
21. Arpad Berki
22. Boris Jakopin
23. Vesna Klinc
24. Darja Kürner

CILJI

Pomen lokalne hrane in spodbujanje kratkih dobavnih verig sta uvrščeni med strateške usmeritve in glavne cilje slovenske kmetijske politike. Enake cilje zasleduje tudi projekt ”(Samo)Oskrbimo Ljubljano”, ki bo po sistemu kratkih dobavnih verig pripomogel k oskrbi Ljubljani z ekološkimi lokalno pridelanimi kmetijskimi proizvodi. Glavni cilji projekta so torej:

- povečati dostopnost in količino hrane, dobavljene preko kratkih dobavnih verig,
- okrepiti koncept skupnostnega nakupovanja,
- dvigniti pomen in ugled lokalno pridelane hrane.

Operativni oziroma specifični cilj projekta je dvigniti samooskrbo na urbanih območjih, pomagati slovenskemu kmetu, da proda več, in pomagati slovenskemu potrošniku, da prihrani pri stroških nakupa kakovostne lokalno pridelane hrane.

Pričakovani rezultati projekta

Pomemben del projekta ”(Samo)Oskrbimo Ljubljano” je namenjen promocijskim aktivnostim, ki so usmerjene v povečanje prepoznavnosti lokalnega trga in spodbujanje uporabe kratkim dobavnih verig. Ob tem poteka tudi kampanja razširjanja rezultatov projekta, katere namen je povečanje zanimanja in sodelovanja ciljnih skupin, dvig osveščenosti med njimi ter obveščanje širše javnosti.

Glavno vlogo bo pri tem imel vodilni partner Kavarna Tiskarna d.o.o., ki razširja rezultate projekta in informira javnost vzporedno z različnimi promocijskimi aktivnostmi:

- promocijski dogodki, promocijski videospoti, predstavitveni dogodki in delavnice, promocijski material (letaki, vizitke, nakupovalne vrečke, majice...), medijske predstavitve, promocija in informiranje preko spleta, strokovni in poljudni članki itd.